Historia Stowarzyszenia

Wszystko zaczęło się w 1998 r. kiedy to grupa Sanoczan wywodząca się ze różnych środowisk, pochodząca z różnych dzielnic miasta postanowiła w zbliżających się w wyborach samorządowych wypełnić lukę pomiędzy prawa a lewa stroną sceny politycznej. Utworzono Komitet Wyborczy o roboczej nazwie "Zjednoczeni Mieszkańcy Sanoka i Powiatu", w którego skład wchodzili aktywni przedstawiciele wszystkich dzielnic miasta. Spotkania z mieszkańcami wyjazdy w "teren" tzn. do okolicznych miejscowości, ogrom pracy organizacyjnej pozwoliły ostatecznie na sporządzenie list kandydatów do Rady Miasta i Powiatu.
Do Rady Miasta z listy naszego komitetu wystartowało wówczas 58 osób a do Rady Powiatu 57 osób, czyli razem 115 osób. Z zebranych od członków Komitet Wyborczego i kandydatów na radnych sfinansowano skromną kampanie wyborczą. Duże zaangażowanie Członków Komitetu Wyborczego oraz dobrze przeprowadzona kampania wyborcza pozwoliła nam odnieść niewątpliwy sukces, gdyż do Rady Miasta wybranych zostało 5 naszych kandydatów t.j. Roman Babiak, Zbigniew Daszyk, Józef Krynicki, Aleksander Olearczyk, Antoni Wojewoda, a do Rady Powiatu koleżanki: Ewa Czarniecka, Bożena Fijałkowska i Czesława Kurasz. Po wyborach ukonstytuowały się władze miasta i powiatu w których nasi członkowie zostali wybrani na ważne stanowiska. Zbigniew Daszyk został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Sanoka. Roman Babiak i Tadeusz Kenar weszli w skład Zarządu Miasta natomiast Ryszard Lassota został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Do władz samorządu powiatu została wybrana Pani Czesława Kurasz na stanowisko wicestarosty z kolei Pani Bożena Fijałkowska została wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Zachęceni sukcesem wyborczym zdecydowaliśmy kontynuować rozpoczętą pracę i postanowiliśmy przekształcić Komitet Wyborczy w Stowarzyszenie, czyli trwałą strukturę dającą możliwość ciągłego działania i stanowiącą zaplecze dla wybranych do władz przedstawicieli naszego Komitetu. W maju 1999r. zorganizowaliśmy pierwsze robocze posiedzenie "Komitetu Założycielskiego", w których uczestniczyło 18 osób. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 31.05.1999r. zebrani jednogłośnie, drogą głosowania jawnego wybrali pierwsze władze tworzącego się Stowarzyszenia.
Do zarządu wybrani zostali:
Krzysztof Królicki przewodniczący
Maria Boczar zastępca przewodniczącego
Anna Wanielista-Nicpoń sekretarz
Zbigniew Dębiec skarbnik
Mieczysław Przystasz członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Marian Litwin przewodniczący
Janusz Hydzik członek
Roman Babiak członek
Marian Kunc członek
Jerzy Winiecki członek

Dnia 6 września 1999r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie i właśnie od tej daty, zgodnie z wpisem do rejestru sądowego pod numer 622 zaczęło prawnie działać Stowarzyszenie "Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej". W miesiąc po rejestracji tj. 7 października 1999r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Uczestniczyło w nim 25 osób. W głosowaniu tajnym Prezesem wybrany został Andrzej Zmarz, a w skład Zarządu weszli:
Tadeusz Kenar wiceprezes
Andrzej Burczyk sekretarz
Zbigniew Dębiec skarbnik
Maria Boczar
Jolanta Hajnus
Jan Gac
Przewodniczącym komisji Rewizyjnej został wybrany Marian Litwin, a skład Komisji tworzyli:
Zbigniew Daszyk
Janusz Hydzik
Zygmunt Borowski
Waldemar Och

Dnia 16 sierpnia 2000r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczyło 33 osoby. Przyjęto na nim miedzy innym bardzo ważny dokument tj. Deklaracje Programową Stowarzyszenie. 28 sierpnia 2000r. Andrzej Zmarz zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia.
Od tego czasu nastąpił niestety marazm w pracy Zarządu. Dopiero w lutym 2001 r. odbyło się pod przewodnictwem Z-cy Prezesa Tadeusza Kenara zebranie Zarządu, na którym postanowiono zwołać Walne Zebranie Członków. Stowarzyszenie liczyło już wtedy 78 członków, z czego 49 uczestniczyło 31 marca 2001r. w zebraniu Walnym. Na tym zebraniu Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Zbigniew Daszyk, pełniący wtedy funkcje Burmistrza Miasta Sanoka.
W związku z potrzebą uaktualnienia i dokonania zmian w Statucie powołana została siedmio osobowa Komisja Statutowa i Uchwał na której czele stanął Jerzy Kulczycki. Komisja wykonała ogromną pracę, gdyż oprócz zmian w Statucie opracowała również niezbędne do funkcjonowanie Stowarzyszenia regulaminy. W październiku 2001r. Zarząd wyszedł z nową inicjatywą organizowania otwartych spotkań z mieszkańcami w sprawach ważnych dla naszego miasta i powiatu. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 30 październik a 2001r. w Sanockim Domu Kultury a poświęcone było Strategii Rozwoju Miasta Sanoka, temat ten omawiał Pan Leszek Tomaszkiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta. Następne spotkanie odbyło się w dniu 14 luty 2002r. i poświęcone było powstaniu SPZOZ Lecznictwa Otwartego, czyli wydzieleniu lecznictwa otwartego, referującym ten temat był Pan Aleksander Korobczenko Dyrektor nowo powstałego SPZOZ.
Rok 2002 od samego początku zapowiadał się pracowicie, gdyż czekało nas zakończenie i przyjęcie głównych dokumentów wewnętrznych Stowarzyszenia, praca w mieście i na terenie powiatu w celu pozyskania nowych wartościowych członków, oraz najważniejsze i najistotniejsze to przygotowanie się do wyborów samorządowych. Dnia 16 kwietnia 2002r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków, w którym z ogólnej liczby 88 członków uczestniczyło 45 osób. Walne Zebranie podjęło pięć bardzo ważnych uchwał, a mianowicie przyjęto: Statut, Regulamin Pracy Zarządu, Regulamin Współpracy Radnych z Władzami Stowarzyszenia, Regulamin Tworzenia Kół Terenowych oraz Regulamin Wyborczy.
W maju 2002 r. po długiej, wymagającej przygotowanie wielu dokumentów procedurze - Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000115367.
Wybory samorządowe 2002r. umocniły pozycję stowarzyszenia na arenie politycznej Sanoka, czego dowodem były wyniki wyborów - do Rady Miasta z naszych list wystartowało 40 osób, a do Rady Powiatu 38 osób. Radnymi Rady Miasta zostali wybrani: Roman Babiak, Ryszard Bętkowski, Józef Krynicki, Ryszard Lassota i Kazimierz Serbin, a do Rady Powiatu: Czesław Bartkowski, Czesława Kurasz i Dariusz Wanielista. W bezpośrednich wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta startował piastujący to stanowisko Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Daszyk, nieznacznie przegrał w drugiej turze wyborów z kandydatem lewicy Wojciechem Blecharczykiem.
Uzyskany wynik wyborczy predysponował nas do prowadzenia rozmów w sprawie udziału we władzach samorządowych. W wyniku prowadzonych rozmów doszło do powstania koalicji obu ugrupowań samorządowych i SLD. Uchwałą Rady Powiatu Zbigniew Daszyk został wybrany Wicestarosta a Ryszard Bętkowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miasta.
Ostatnie sprawozdawczo - wyborcze Walnego Zebrania Stowarzyszenia odbyło się 25.09.2003 r. w którym uczestniczyoł 56 osób na 96 osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu i zostało podjętych 8 uchwały:
 1. O udzieleniu absolutorium Zarządowi,
 2. O wyborze Zbigniewa Daszyka na Prezesa Stowarzyszenia,
 3. O wyborze Pana Mariana Litwina na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. O wyborze Pana Jerzego Kulczyckiego na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,
 5. O wyborze Zarządu w składzie: Roman Babiak, Andrzej Burczyk, Adam Ćwiąkała, Jolanta Hajnus, Stanisław Kucharski, Dariusz Wanielista,
 6. O wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie: Czesław Bartkowski, Józef Krynicki, Jerzy Ochar, Andrzej Rychlicki,
 7. O wyborze Sądu Koleżeńskiego w składzie: Anna Kornasiewicz, Jolanta Rzeszutek, Kazimierz Serbin, Zenon Stryjak,
 8. O włączeniu na poczet składek członkowskich, składek zdeklarowanych przez radnych i pracowników funkcyjnych.
Na swoim pierwszym posiedzeniu po sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia odbytym w dniu 6.10.2003 r. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Jolanta Hajnus Zastępca Prezesa
Andrzej Burczyk Sekretarz
Stanisław Kucharski Skarbnik
Roman Babiak Członek
Adam Ćwiąkała Członek
Dariusz Wanielista Członek

W wyborach samorządowych 2006 roku zdecydowaliśmy się rozszerzyć liczbę samorządów których wystawialiśmy kandydatów z Naszego Stowarzyszenia. W sumie w ostatnich wyborach z naszych list wystartowało 114 osób to jest:
 • Gmina Miasta Sanok 41 osób,
 • Powiat Sanocki 41 osób,
 • Gmina Besko 15 osób,
 • Gmina Komańcza 14 osób,
 • Wójt Gminy Besko,
 • Wójta Gminy Komańcza,
 • Burmistrz Miasta Sanoka.

Wystawienie takiej zwiększone reprezentacji wymagało od Komitetu Wyborczego zdecydowanie większego nakładu pracy, wysiłku organizacyjnego aby zgodnie z kalendarzem wyborczym dopełnić wszystkich formalności.
Ustalone przez Komitet Wyborczy wpłaty na kampanie wyborczą dokonały prawie wszystkie osoby kandydujące, brak tylko jednej wpłaty. W tej sytuacji udało się kampanie wyborcza przeprowadzić zgodnie z wcześniejszym planem. Wykorzystaliśmy bezpłatny czas antenowy w Telewizji Publicznej TVP-3, prowadziliśmy kampanie wyborczą w Telewizji Lokalnej Sanok, na profesjonalnie przygotowanej stronie internetowej gdzie osoby oprócz zdjęcia prezentowały się przygotowanym przez siebie opisem. Prowadziliśmy tradycyjnie kampanie przy pomocy ulotek i plakatów.
Dobrze przeprowadzona kampania wyborcza pozwoliła nam osiągnąć wynik w wyborach od Rady Powiatu zdecydowanie lepszy od wyniku z roku 1998 i 2002. W wyborach 1998 roku uzyskaliśmy 3 mandaty, podobnie w roku 2002 natomiast w roku 2006 4 mandaty, w liczbach wygląda to następująco:
 • rok 2002 liczba głosów 4111, tj. 13,17% głosów,
 • rok 2006 liczba głosów 4854, tj. 14,44% głosów.

Natomiast do Rady Miasta uzyskaliśmy 3 mandaty tj. o jeden mniej jak w wyborach roku 2002, zaś w liczbach jest to wynik podobny:
 • rok 2002 liczba głosów 1988, tj. 15,71% głosów,
 • rok 2006 liczba głosów 1880, tj. 13,20% głosów.

W wyborach do 15 osobowej Rady Gminy Besko uzyskaliśmy 5 mandatów natomiast w 15 osobowej Radzie Gminy Komańcza uzyskaliśmy 3 mandaty.
Niestety w wyborach na Wójtów i Burmistrza tylko Kandydat na Wójta Gminy Besko Pan Stanisław Pilecki przeszedł do drugiej tury wyborów, jednak w drugiej turze nie osiągną sukcesu.
W ostatnich wyborach samorządowych zostało wprowadzone novum polegające na tzn. blokowaniu list wyborczych. Ponieważ trudno było przewidzieć jakie korzyści w praktyce da ta zmiana, podobnie jak inne ugrupowania Zarząd podjął decyzję o podjęciu rozmów o grupowaniu.
Ponieważ rozmowy z ugrupowaniami samorządowymi nie przyniosły rezultatu podpisaliśmy umowę o grupowaniu z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym. Równocześnie należy stwierdzić, że wspólne grupowanie list wyborczych w wyborach przełożyło się na zacieśnienie współpracy po wyborach z tymi ugrupowaniami.
W dniu 27.09.2007 roku odbyło się kolejne sprawozdawczo - wyborcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na którym zostało podjętych 8 uchwał:
 1. W sprawie ustalenia składu ilościowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. O udzieleniu absolutorium Zarządowi,
 3. O wyborze Zbigniewa Daszyka na Prezesa Stowarzyszenia,
 4. O wyborze Pana Stanisława Kucharskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 5. O wyborze Pani Marty Barnuś na Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego,
 6. O wyborze Zarządu w składzie: Roman Babiak, Jolanta Hajnus, Anna Kornasiewicz, Halina Jaskóła, Ryszard Karaczkowski, Krzysztof Pielech, Zygmunt Podkalicki, Bogdan Struś, Bogusław Szczęsny.
 7. O wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie: Renata Czajnik, Marian Kunc, Andrzej Leszczyk, Dariusz Wanielista,
 8. O wyborze Sądu Koleżeńskiego w składzie: Czesław Bartkowski, Stanisław Garbaszewski, Ewa Podraza, Zenon Stryjak,

Na swoim pierwszym posiedzeniu po sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
Jolanta Hajnus Wiceprezes
Kornasiewicz Anna Sekretarz
Jaskóła Halina Skarbnik
Roman Babiak Członek
Karaczkowski Ryszard Członek
Pielech Krzysztof Członek
Podkalicki Zygmunt Członek
Struś Bogusław Członek
Szczęsny Bogusław Członek

W wyborach samorządowych 2010 roku z naszych list wystartowało 73 osoby, w tym do:
 1. Rady Miast Sanoka 37 osób,
 2. Rady Powiatu Sanockiego 35 osób,
 3. Burmistrza Sanoka.
W wyborach do Rady Miasta Komitet Wyborczy uzyskał 1503 głosów, tj. 10,09% ogółu oddanych głosów natomiast do Rady Powiatu uzyskał 2825 głosów, tj. 7,85% ogółu oddanych głosów, radnymi wybrani zostali:
    do Rady Miasta wybranymi zostali: Roman Babiak, Ryszard Bętkowski, Zbigniew Daszyk,
    do Rady Powiatu został wybrany: Józef Baszak.

W dniu 28.11.2011 roku odbyło się kolejne sprawozdawczo - wyborcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na którym zostało podjętych 8 uchwał:
 1. W sprawie ustalenia składu ilościowego poszczególnych statutowych organów stowarzyszenia,
 2. O udzieleniu absolutorium Zarządowi,
 3. O wyborze Zbigniewa Daszyka na Prezesa Stowarzyszenia,
 4. O wyborze Pana Stanisława Kucharskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 5. O wyborze Pani Czesławy Kurasz na Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego,
 6. O wyborze Zarządu w składzie:
  1. Bogdan Struś,
  2. Renata Czajnik,
  3. Zygmunt Podkalicki,
  4. Ryszard Kraczkowski,
  5. Roman Babiak,
  6. Andrzej Leszczyk,
 7. O wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie:
  1. Jerzy Stach,
  2. Marian Kunc,
 8. O wyborze Sądu Koleżeńskiego w składzie:
  1. Halina Jaskóła,
  2. Podraza Ewa,
  3. Stanisław Garbaszewski,

Na swoim pierwszym posiedzeniu po sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 5.12.2011 r, Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: - Bogdan Struś Wiceprezes,
- Andrzej Leszczyk Sekretarz,
- Renata Czajnik Skarbnik,
- Roman Babiak Członek,
- Karaczkowski Ryszard Członek,
- Podkalicki Zygmunt Członek.

Stowarzyszenie "Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej"
adres: ul. Rynek 15 38-500 Sanok
email: zjednoczeni.sanok@gmail.com